>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 21.7 2017 Revive Israel

Jeden Nowy Człowiek: Tajemnica Mesjasza

Ariel Blumenthal

Paul kończy nauczanie o Jednym Nowym Człowieku w pierwszych 6 wersetach trzeciego rozdziału Listu do Efezjan. Mówi, że jest to „tajemnica”, a później doprecyzowuje: „tajemnica Chrystusa” powierzona wyłącznie jemu dzięki łasce Bożej. Oświadcza nawet, ze tajemnica ta nie została objawiona (a przynajmniej nie w taki sposób) prorokom starotestamentowym, ale jest objawiona teraz prorokom i przez proroków nowotestamentowych. Podsumowuje: mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię… (Ef 3:4-6)

Aby opisać tę tajemnicę, apostoł używa tutaj trzech greckich wyrazów złożonych: synkleroma, sysoma, synmetoka – wszystkie mają przedrostek „syn” obecny w polskich słowach takich jak synchronizować, syntetyzować i synergia. Według greckich badaczy Nowego Testamentu, bardzo trudno jest oddać przesłanie tych trzech wyrazów w innych językach.

Pierwsze z nich to synkleroma – „współ-dziedzice”. Jest termin prawniczy sugerujący nie tylko równy podział przywilejów na podobieństwo partnerów biznesowych czy członków rodziny dzielących się zyskiem lub spadkiem; to nie to samo co „wspólnie dziedziczyć” – tak jak dwaj bracia z historii o Synu Martnotrawnym – „mamy wspólnego ojca, ja dostaję mój dział, a ty twój”. W tej sytuacji chodzi o dwóch „braci złączonych więzami krwi”, którzy pozostają w bardzo bliskiej relacji i są całkowicie zależni jeden od drugiego w sprawach takich jak dziedzictwo, nadzieja i sukces, jakich mogą oczekiwać od wspólnego ojca. W Mesjaszu, my, Żydzi, nie otrzymamy pełni naszego dziedzictwa od ojca dopóki wszystkie narody nie otrzymają swojego – i vice-versa!

Drugi wyraz to sysoma – lud „współ-ciała”, „o jednym ciele”. Podobnie jak w Rzymian 12:5 lub I Koryntian 12:27, apostoł opisuje eklezję za pomocą organicznego, biologicznego terminu – jesteśmy żywym ciałem, którego Chrystus jest głową. W Ewangelii o Mesjaszu, Żydzi i poganie stali się jednym organizmem żywy, w którym duchowa krew Chrystusa łączy nas w jedno; mamy to samo niebiańskie DNA, jesteśmy w tej samej rodzinie/domostwie. (Jan 1:13) Cokolwiek dzieje się z jedną częścią ciała, wpływa na cały organizm.

Ostatnim słowem jest synmetoka – „współuczestnicy tej samej obietnicy” w Chrystusie Jezusie. „Obietnica” występuje tu w liczbie pojedynczej – nie chodzi ogólnie o „obietnice”. Odwołując się do reszty pism Pawła, możemy wywnioskować, że odnosi się tu do wcześniejsze obietnicy Ewangelii danej Abrahamowi – Paweł naucza tak w Rzymian 4, 8:17 i w Galacjan 3:26-29. Rzymian 4:11-17 łączy wątki poruszone w Efezjan 3:6 i innych rozdziałach tej księgi.

Abrahamowi została dana obietnica (l. pojedyncza) o dwóch aspektach: miał być „dziedzicem całego świata” oraz „ojcem wielu narodów”. Niesamowita tajemnica Ewangelii polega na tym, że razem, w Jezusie Chrystusie (najświetniejszym synu Abrahama!) Żydzi i poganie są współ-dziedzicami tej samej obietnicy Abrahamowej; jesteśmy członkami tej samej Mesjańskiej rodziny (ciała Mesjasza); a wszystko to opiera się na tej samej obietnicy danej naszemu wspólnemu ojcu/przodkowi – Abrahamowi.


„Uczynię was rybakami ludzi”

Greta Mavro

Niedawno wróciła z cudownej wycieczki do Izraela. Spędziłam czas z zespołem Tiikkun-Revive w Jerozolimie i spotkałam się z dobrymi przyjaciółmi. Pan dał mi również szczególne kontakty dzięki którym mogłam głosić ewangelię.

Podczas pobytu w Haifie spotkałam w chrześcijańskim pensjonacie młodego Żyda z Włoch, który od kilku lat podróżuje po świecie uprawiając jogę i medytację. Powiedział mi, że zdziwił się gdy przechodził obok tego pensjonatu, ponieważ wcześniej widział go we śnie – dlatego wszedł do środka. Podzieliłam się z nim przesłaniem o Jeszui i opowiedziałam o prawdziwej medytacji nad Słowem Bożym. Powiedział mi, że studiował kiedyś w Jerozolimie w Jesziwie, ale pewnego dnia opuścił szkołę, ponieważ wykładowcy zaczęli mówić obrzydliwe rzeczy na temat Jeszuy, a on poczuł wtedy zdumiewający, głęboki ból w swej duszy. Chętnie słuchał jak mówiłam o Panu, dlatego otworzyłam Pismo a po pewnym czasie człowiek ten pomodlił się przyjmując Jeszuę jako swego Mesjasza oraz uznając Biblię za Słowo Boże. Potem obydwoje opuściliśmy pensjonat i każde z nas poszło w swoją stronę. Gdy przed wyjazdem przechadzałam się nad brzegiem morza, zobaczyłam, że mężczyzna ten siedzi pod drzewem i czyta Biblię, którą mu dałam. Powiedział: „Właśnie myślałem o tobie!” Poprosił mnie abym usiadła i powiedział, że miał kilka dni temu sen, w którym ktoś pokazał mu dużą czarną książkę i kazał mu czytać. Książka ta wyglądała tak jak czarna Biblia, którą dałam mu w pensjonacie!

Drogi przyjacielu, ewangelizacja i zbawienie to coś ponadnaturalnego! Pan czyni to wszystko przez Swego Ducha. Mówi: „pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi.” Zgodnie z Jego Słowem, zarzucamy sieci, a On napełnia je rybami.


Sprawozdanie ze Zgromadzenia Watchmen (Strażnicy) w Montrealu 2017

Bóg nie przestaje używać Strażników dla Narodów aby błogosławić i jednoczyć narody dzięki zgromadzaniu różnych grup ludzi w celu poszukiwania wspólnego przeznaczenia dla Ciała Mesjasza, Arabskich Chrześcijan i Żydów Mesjańskich.

Obejrzyj nasze krótkie sprawozdanie TUTAJ!

Napisy dostępne również po polsku!


Inne artykuły

Inne artykuły