>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 10.5 2019 Revive Israel

Odziedziczyć Syjon

Yoni Koski

map

Kwestia dziedziczenia ziemi Syjonu jest prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjną sprawą na świecie, zaraz po boskości Jezusa! Słowo „Syjon” oznacza Jerozolimę, ale używa się go też do opisu całej ziemi Izraela. Podstawą Syjonizmu jest Boża wierność Jego przymierzom i obietnicom danym Izraelowi.

A więc, jak duży jest Syjon, czyją jest własnością i jak powinien zostać podbity?

Według Księgi Rodzaju 15:18-21, ziemia obiecana Abrahamowi w przymierzu obejmowała wadi w Egipcie, aż po rzekę Eufrat, obejmując Gazę, Zachodni Brzeg Jordanu, i rozciągając się daleko na wschód, na tereny obecnej Syrii i Jordanii – poważna kontrowersja!

Coraz powszechniejszą reakcją na Syjonizm jest anty-Syjonizm – sprzeciw wobec samostanowienia o sobie narodu żydowskiego, wobec państwa Izrael, a zwłaszcza wobec zajęcia Jerozolimy przez Żydów. Zachód toleruje Żydów, ale nie zgadza się na istnienie niepodzielnego państwa żydowskiego. UNESCO nie uznało związku Wzgórza Świątynnego z kulturą judeo-chrześcijańską,  na korzyść jego dziedzictwa muzułmańskiego, a „cywilizowane” narody wstrzymały się w 2016 roku w głosowaniu nad uchwaloną rezolucją określającą Izrael jako państwo okupujące Jerozolimę. Radykalny islam nie toleruje ani Żydów ani istnienia państwa żydowskiego na terenie okupowanym niegdyś przez muzułmanów (Ottomańskich Turków).

Niemniej jednak Bóg obiecał potomkom Abrahama, zrodzonym z Izaaka, fizyczną ziemię. Żaden fragment Pisma nie wspomina o tym, aby Kościół czy islam miał zastąpić Izraela. Naród arabski szczęśliwie odziedziczył o wiele większe terytoria gdzie indziej. Zwróćmy jednak uwagę na sposób, w jaki Boży lud dokonuje podboju ziemi, gdyż jest to bardzo istotne, zarówno z punktu widzenia historii jak i sytuacji obecnej:

  1. Gdy doszło do sprzeczki pomiędzy pasterzami Lota i Abrahama, aby uniknąć konfliktu, Abraham zaproponował Lotowi, aby ten wybrał sobie ziemię na popas.
  2. Gdy zmarła Sara, Abraham uparł się, aby wykupić ziemię na jej pochówek od Hetyjczyka, chociaż ten chciał mu ją dać w prezencie.
  3. Podobnie Dawid nalegał na kupno klepiska od Arauny Jebuzyjczyka w celu złożenia ofiary w miejscu gdzie dziś znajduje się Wzgórze Świątynne, czyli na Górze Moria – tam gdzie Abraham był gotów złożyć Izaaka w ofierze.
  4. Gdy zapytano Jeszuę, czy zamierza „przywrócić królestwo Izraelowi”, wskazał on na inny priorytet – na wylanie Ducha Świętego.
  5. W 1917 roku Chaim Wieizmann przyjął od brytyjskiego Lorda Balfour’a obietnicę utworzenia państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie, po tym jak Wieizmann pomógł Brytyjczykom wygrać I wojnę światową.
  6. W 1948 roku żydowscy przywódcy ustanowili państwo w odpowiedzi na głosowanie Ligi Narodów.
  7. Wielu żydowskich pionierów kupiło ziemię od Arabów, którzy, w wielu przypadkach, i tak nie mieszkali na tych ziemiach. Część ziemi została uznana za skradzioną, mimo że została zagarnięta w czasie wojny; jednak nawet w takich przypadkach zwykle zwracano ją za wyrokiem procesów sądowych.
  8. Gdy Izrael w 1967 roku odzyskał Jerozolimę, nie była to kradzież ziemi palestyńskiej, jako że w owym czasie mało kto jeszcze słyszał o współczesnej idei arabskiego państwa palestyńskiego. Ziemia ta została zajęta podczas obrony przed Jordanią, która zaatakowała Izrael wespół z Egiptem i Syrią.
  9. Izrael jest jednym z bardzo niewielu państw, które oddało ziemie zajęte w wojnach, w których nie było agresorem.
  10. Izrael chce być sprawiedliwy wobec obywateli arabskich, a szczególnie chroni arabskich chrześcijan.

Ziemia Izraela była więc zajmowana z pokorą, w sposób pokojowy, zgodny z prawem, w odpowiednim czasie i zgodnie z Bożym planem. Oprócz podejścia pokojowego Bóg wyraźnie nakazał zbrojne przejęcie ziemi, ale JEDYNIE w szczególnych warunkach:

 Bóg powiedział Abrahamowi, że jego potomkowie wejdą do ziemi, ale dopiero w dalszych pokoleniach, ponieważ „nie dopełnił się jeszcze grzech Amorytów”. Bóg zezwolił na fizyczny podbój ziemi jedynie wtedy, gdy miejscowe plemiona dopuszczały się pełni skrajnego, zatwardziałego grzechu: zoofilii, sodomii, kazirodztwa, czarów i ofiar z dzieci (Ks. Wyjścia 23:24, 34:12-13, Ks. Liczb 33:52, Ks. Pwt. Prawa 7:5; 18:9-12, Ks. Kapłańska 18:2-25). Jest to wyraźne ostrzeżenie dla naszego pokolenia! Po okresie niewoli egipskiej Jozue (którego imię jest tożsame z Jeszua) dostał w końcu pozwolenie od Boga na podbój ziemi.

Czy Izrael powinien dziś próbować podbić cały teren ziemi obiecanej? Z pewnością NIE, chyba że Bóg tak powie. Może jednak sprawić aby dołączono do niego więcej terytorium w wyniku walk defensywnych.

Czy Izrael lub inne narody powinny dążyć do podziału jego terytorium, tworząc dwa oddzielne państwa? Absolutnie NIE – Bóg je osądzi za takie próby. Sytuacja Palestyńczyków z pewnością nie jest dobra i wielu z nich cierpi z powodu niesprawiedliwego rządu lokalnego, ale ani terroryzm ani utworzenie dwóch państw nie jest dobrym rozwiązaniem. Arabowie w Izraelu powinni zaufać Jeszui i przyczyniać się do rozwoju państwa żydowskiego, podobnie jak Obed Edom Edomita czynił w czasach Dawida i podobnie jak wielu czyni dzisiaj – potrzeba do tego przebudzenia wśród muzułmanów.

Jedno jest pewne – Jeszua wkrótce powróci i podbije ziemię, odbierając ją anty-Chrystowi i narodom przez niego przewodzonym i będzie już na zawsze królował nad światem z Jerozolimy.


Współczesne wyzwania vs Dzieje Apostolskie (Część 2)

Asher Intrater

Asher

W jaki sposób powinniśmy zarządzać pieniędzmi i praktyczną działalnością zboru oraz jak stawiać czoła prześladowaniom? Asher Intrater przedstawia swoje spostrzeżenia na różne sprawy poruszane w Ciele Mesjasza w Dziejach Apostolskich i pokazuje w jaki sposób sobie z nimi radzono. Obejrzyj TUTAJ!

Dostępne napisy w języku polskim.


Inne artykuły