>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 6.9 2019 Revive Israel

Lew i Baranek (Część 1)

Asher Intrater

lion

Zakon i Prorocy przedstawiają nam Mesjasza pod dwoma postaciami. Jedną z nich jest cierpiący sługa, a drugą zwycięski król. Rabini nazwali te dwie postacie: mesjasz, syn Józefa i mesjasz, syn Dawida. Chodzi o to, że Józef doznał cierpienia z rąk swych braci w więzieniu w Egipcie. Postać Dawida to oczywiście król panujący u szczytu władzy.

Rozróżnienie to nie jest jednak właściwe pod tym względem, że zarówno Józef jak i Dawid cierpieli oraz zarówno Józef jak i Dawid rządzili państwem. (Z drugiej strony, porównanie to zawiera w sobie pewne ukryte znaczenie: Józef rządzi wśród pogan a Dawid panował nad Izraelem. Mesjasz rządził będzie zarówno jako głowa międzynarodowego Kościoła jak i król Judy/Izraela.)

W jaki sposób rabini usiłowali rozwiązać paradoks Mesjasza będącego cierpiącym sługą i jednocześnie zwycięskim królem? Niektórzy sądzili, że chodzi o dwóch różnych mesjaszów. Inni uważali, że są to dwie możliwości – jeśli ludzie będą żyć w prawości, Mesjasz przyjdzie jako zwycięzca; jeśli natomiast będą żyć w grzechu, Mesjasz przyjdzie aby cierpieć.

Rozwiązanie znajdujemy w Ewangelii. Mesjasz musi wpierw przyjść aby cierpieć i umrzeć, a później przyjdzie aby zwyciężyć i panować. Model cierpienia poprzedzającego panowanie jest obecny w wielu różnych miejscach Starego Testamentu.

Jest lwem i barankiem

Dawid cierpiał z rąk Saula a później rządził w Jerozolimie. Józef cierpiał z rąk swych braci oraz będąc w więzieniu, a później rządził w Egipcie. Wielu bogobojnych ludzi doznało jedynie cierpienia, a inni rządzili nie zaznając cierpienia, jednak obraz cierpienia idącego w parze ze zwycięstwem jest wielokrotnie powtórzony w Piśmie.

W Zachariasza 9:9 znajdujemy opis Mesjasza w pokorze wjeżdżającego do Jerozolimy na osiołku. W Daniela 7:13-14 widzimy Go przychodzącego z nieba wśród obłoków i stającego przed Odwiecznym. Obraz niewinnego cierpienia może być symbolizowany przez zarzynanego baranka. Zwycięski król jest symbolizowany przez ryczącego lwa. Jeszua jest zarówno lwem jak i barankiem:

Nie płacz! Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć księgę i złamać siedem jej pieczęci. I zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami, i między starszymi stał Baranek jakby zabity (…) Objawienie 5:5-6

W części 2 zagłębimy się bardziej w temat Jeszuy będącego zarówno Lwem jak i Barankiem, w odniesienia geograficzne i w to w jaki sposób Jego cechy powinny znaleźć odzwierciedlenie w naszym życiu.


Kiedy konfrontować innych?

Jeremiah

Jeremiah Smilovici unikał konfrontowania ludzi gdy mówili i robili rzeczy, które budziły w nim niepokój. Taka postawa tworzyła mur pomiędzy nim a innymi. Obejrzyj TUTAJ!


Inne artykuły