>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 8.11 2019 Revive Israel

Aż po krańce ziemi

Cody Archer

city

Księga Dziejów Apostolskich jest opisem rozprzestrzeniania się ewangelii, począwszy od Jerozolimy, Judei i Samarii, i aż na krańce świata (Dzieje 1:8). Ruch, który miał swój początek na jednym małym skrawku ziemi, w ciągu trzydziestu lat dotarł przez Azję Mniejszą do większych miast europejskich, zyskując dziesiątki tysięcy zwolenników. Opis tej ekspansji został podzielony na sześć etapów, z których każdy wieńczy raport z dokonanych postępów:

1. Dzieje 1:1-6:7 opowiada o narodzinach Kościoła i głoszeniu Piotra w Jerozolimie.

  • Raport z postępów: „W ten sposób Słowo Boga krzewiło się i liczba uczniów w Jerozolimie niezmiernie rosła. Liczna też rzesza kapłanów dawała posłuch wierze.”

2. Dzieje 6:8-9:31 opisuje szerzenie się ewangelii w Judei, męczeństwo Szczepana i głoszenie w Galilei i Samarii.

  • Raport z postępów: „Dla kościoła w całej Judei, Galilei i Samarii nastał czas pokoju. Wierzący budowali się duchowo, żyli w bojaźni Pana, a dzięki zachęcie Ducha Świętego ich grono rosło liczebnie.”

3. W Dziejach 9:32-12:24 widzimy nawrócenie Pawła; Korneliusz i przebywający z nim w Cezarei poganie nawracają się i zostają przyłączeni do Bożej rodziny; ewangelia rozprzestrzenia się w Antiochii.

  • Raport z postępów: „A Słowo Boga rozszerzało się i pomnażało.”

4. Dzieje 12:25-16:5 opowiadają o szerzeniu się ewangelii w Azji Mniejszej dzięki wyprawie misyjnej Pawła do Galacji.

  • Raport z postępów: „Dzięki nim kościoły rzeczywiście utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły liczebnie.”

5. Dzieje 16:6-19:20 opisują dotarcie ewangelii do wielkich miast europejskich, takich jak Korynt i Efez.

  • Raport z postępów: „W taki właśnie sposób, stosownie do potęgi Pana, Słowo krzewiło się i umacniało.”

6. W Dziejach 19:21-28:31 ewangelia dociera do centrum ówczesnego świata – Rzymu. Paweł ma swobodę głoszenia tam ewangelii i pisze ważne listy podczas przebywania w więzieniu.

  • Raport z postępów: „Paweł (…) Bez przeszkód głosił im Królestwo Boże i otwarcie, z odwagą, nauczał o Panu Jezusie Chrystusie.”

Opisane powyżej postępy w głoszeniu ewangelii w pierwszym wieku powinny zachęcić nas, współcześnie żyjących, i przydać nam wiary w powtórkę tych wydarzeń, choć w odwrotnej kolejności, w czasach ostatecznych, kiedy to ewangelia powróci do Jerozolimy i cały Izrael zostanie zbawiony.


Czym jest wiara? Część 4

Asher

Czego Bóg oczekuje od nas gdy mierzymy się z przeciwnościami? Oczekuje charakteru, wiary, prawości i miłości. O szczegółach opowiada Asher, dzieląc się z 11. rozdziału Listu do Hebrajczyków.

Obejrzyj tutaj!


Inne artykuły