>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 10.4 2020 Revive Israel

Światowe zjednoczenie na czas Paschy i Ostatniej Wieczerzy

Asher Intrater

cup

Przez wiele lat Bóg gromadził naszą globalną rodzinę wiary w jedności i w obecności Ducha Świętego. Otrzymaliśmy wizję pochodzącą z modlitwy Jeszuy w 17. rozdziale Jana, o tym że będziemy jedno w Bożej miłości. Doświadczamy rzeczywistości międzynarodowej eklezji, będącą wspólnotą wiary i koinonią, znacząco rosnącą zarówno jakościowo jak i ilościowo, gdzie miłość ludzi względem siebie pogłębia się.

Wkraczamy również w czas zawierania strategicznie ważnych relacji przymierza między Żydami, Arabami i ludźmi z wszelkich narodów i grup etnicznych. Tak różnorodne relacje nie mogłyby mieć miejsca w żadnym wcześniejszym momencie historii.

Dążymy obecnie do skorelowania tej międzynarodowej wspólnoty z porządkiem Bożych historycznych przymierzy, z kalendarzem biblijnym i proroctwami. Zawsze jednak gdy mówimy o żydowskich korzeniach, światowym zjednoczeniu, świętach, itd., musimy być ostrożni, ponieważ łatwo stracić tu równowagę. Można przesadzić w obydwu kierunkach: próbując być zbyt „żydowski” pod względem kulturowym lub odrzucając biblijne znaczenie żydowskich świąt i symboli.

Wierzę, że gdy dostosujemy naszą globalną wspólnotę do Bożego wzorca przymierzy, wyzwoli to wielką duchową moc. Właściwe zjednoczenie wymaga od nas zachowania odpowiedniej równowagi.

diagram

Linia pozioma – globalna rodzina, międzynarodowa wspólnota, linia okrążająca cały świat. To właśnie uczyniliśmy w zeszłym tygodniu – łączyliśmy się przez ponad 120.000 urządzeń w 147 narodach.

Miejsce, w którym przecinają się międzynarodowa wspólnota i czas Paschy, to Ostatnia Wieczerza. Czy była to „wieczerza Pańska” czy paschalna wieczerza sederowa? Były to obydwie te rzeczy!

Społeczności żydowskie i chrześcijańskie podzieliły się – jedna zaczęła obchodzić wieczerzę, druga kolację sederową – brakuje w tym ich połączonej siły.

Aby połączyć te dwa aspekty potrzebujemy momentu wspólnego jakim jest Ostatnia Wieczerza, będąca całkowicie żydowską Paschą i całkowicie chrześcijańską „wieczerzą”. Jest bardzo ważne aby nie pomijać tego wspólnego punktu między wieczerzą wspólnoty eklezji a posiłkiem przymierza jakim jest Pascha: wydarzenia Ostatniej Wieczerzy spożytej przez Jeszuę i Jego uczniów.

Pascha i wieczerza łączą się w Ostatniej Wieczerzy. Te dwa stają się jednym, choć zachowują swe odrębne cechy. Naszym pragnieniem jest połączenie Paschy i wieczerzy po ponad 2000 lat rozdzielenia. Ostatnia Wieczerza jest punktem spotkania. Zrozumienie tego wydarzenia sprawia, że Pascha i wieczerza łączą się w jedno.

Nie twierdzimy, że chrześcijanie na całym świecie muszą przestrzegać wszystkich elementów żydowskiej, paschalnej kolacji sederowej. Wierzymy natomiast, że Pascha jest źródłem i fundamentem międzynarodowej, chrześcijańskiej wieczerzy. Prosimy chrześcijan aby na nowo zaczęli wiązać wieczerzę z jej fundamentem przymierza leżącym w Passze, poprzez zrozumienie Ostatniej Wieczerzy w jej właściwym kontekście.

W świecie żydowskim mówimy, że Pascha znajduje swe spełnienie w Ostatniej Wieczerzy. Symbole baranka paschalnego, kielichów z winem, macy, itd. – wszystkie one znajdują swe pełne znaczenie w osobie Mesjasza Jeszuy. Bez Jeszuy, symbolom paschalnym brak ich proroczego znaczenia.

Ostatnia Wieczerza jest wypełnieniem Paschy i fundamentem chrześcijańskiej „wieczerzy”. Te dwa obrzędy były rozdzielone przez 2000 lat. Teraz, jak międzynarodowa eklezja, włączając Żydów mesjańskich i chrześcijańskich Arabów, mamy szansę na złączenie tych dwóch elementów z powrotem w jedno.

Nie chodzi tylko o to, aby chrześcijanie spojrzeli w przeszłość celem zrozumienia Paschy. Gdy pojmujemy swoją historię, widzimy też dokąd zmierza nasza przyszłość. To jak z łukiem i strzałą – musimy pociągnąć strzałę w tył aby wycelować i przygotować się do wypuszczenia jej w przód.

Wieczerza to ponadnaturalne, duchowe doświadczenie. Jeśli jednak przyjmujemy ją bez świadomości jej zakorzenienia w przymierzu, to traci swoje prorocze znaczenie. Gdy jednak połączymy ją, poprzez Ostatnią Wieczerzę, z Paschą, tworzy nam się wektor. Pascha, Ostatnia Wieczerza i wieczerza Pańska tworzą współrzędne które, gdy połączone, wskazują nam kierunek.

Pascha posiada znaczenie w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Nawet rabini nauczają, że celem obchodzenia Paschy jest nie tylko wspomnienie o faraonie i piramidach z przeszłości; chodzi też o wyglądanie pełniejszego odkupienia całego narodu poprzez przyjście Mesjasza. Pascha mówi więc również o nadchodzącym królestwie Mesjasza.

Połączenie chrześcijańskiej wieczerzy z jej źródłem przymierza jakim jest żydowska Pascha, przygotowuje nas na wydarzenia czasów ostatecznych. Historia z 2 Księgi Mojżeszowej zawiera elementy wskazujące na powtórne przyjście Jeszuy.

Pascha była podzielona na dwie części: po pierwsze, zbawienie w krwi Baranka, a po drugie, militarne zwycięstwo w Morzu Czerwonym. Osobiste pojednanie z Bogiem dokonało się w pierwszym przyjściu Jeszuy. Zupełne odkupienie dokona się natomiast w Jego drugim przyjściu. Gdy zwracamy uwagę na Boże wzorce, zmierzamy we właściwym kierunku i przygotowujemy się na czasy ostateczne i nadejście królestwa Jeszuy.

Mieszany tłum, który wyszedł z Egiptu (2 Moj 12:38) był Bożym zamierzeniem od początku – On pragnie grupy ludzi. Ten tłum przerodzi się w końcu w wielką rzeszę, której nikt nie będzie w stanie zliczyć (Objawienie 7:9). Bóg pragnie mieć „wybranych ludzi” i królewskie kapłaństwo (2 Moj 19:5-6, 1 Piotra 2:5, Objawienie 1:6; 5:10) w każdym narodzie, języku i plemieniu.

Ci „wybrani ludzie” to Żydzi, Arabowie i każda inna grupa etniczna. Każda pojedyncza osoba i każda grupa etniczna posiada tę samą pozycję w Bożej rodzinie. Gdy międzynarodowa eklezja zjednoczy się, wyzwoli to potężną moc. Zostaną objawione Boże cele dla wszystkich Jego dzieci.
Żydzi i Arabowie są potomkami Abrahama. I choć jako pierwsi stanowili część Bożej rodziny, to będą ostatnimi, którzy na nowo się w niej znajdą. Gdy te dwa ostatnie elementy – Arabowie i Żydzi – zajmą swe miejsce w globalnej rodzinie Bożej, układanka będzie kompletna.

W historii paschalnej, Żydzi i Arabowie są wrogami. W wieczerzy natomiast, te dwa narody jednoczą się w krwi Baranka Jeszuy. Teraz możemy współpracować zamiast walczyć. Wieczerza spożywana przez międzynarodową eklezję powinna odnosić się do Paschy w Ostatniej Wieczerzy. Ogólnoświatowa rodzina dojdzie do swej pełni gdy Żydzi i Arabowie zaczną współpracować w relacji przymierza.

Wierzymy, że relacja ta, pełna jedności i pojednania, uwolni wspaniałą synergię duchowego przebudzenia.


Jezus, Król nad koronawirusem

branches

Chrześcijanie na całym świecie obchodzą Niedzielę Palmową. Jest to bardzo szczególny dzień. Właśnie tego dnia Jezusa ogłoszono i namaszczono na Jedynego Króla, który odniesie zwycięstwo nad grzechem i śmiercią.

Dziś koronawirus przynosi śmierć i zniszczenie na całym świecie, ale to Jezus ostatecznie zwycięży.

Obejrzyj tutaj!


Inne artykuły